Plujem na vas hrob online dating sex dating in cleveland north carolina

1) Dialectum nostram slovenicam formd et nialeriw cyril Vcae similem prae ceteris, speciatim vero bohemica, melioris cujusdam slavicitatis commendationem habere. monuisset, Croatas, Dalmalns aliosque slavicos populos eousque ad minimum in studio linguae slavicae progressos, ut sint libris usui sive sacro sive profano ne- cessariis, dialecto sua vernacula elucubratis provisi, subjungit: „so Ii pannonii Slavi adeo inertes fuere, ut hucdum in culturam dialecti sibi solis propriae nihil omnino in publicum proferrent ; licet, ut alia tacitus praeteream, inter omnes , quae existunt , slavicas dialectos in idiotismo et elegantia nativa matri linguae (pro qua, uti e nota sub k) pag. indubie sequitur, cyrillicam habet) proximior sit; non rneo, quod forte aliquibus partium studio adfectum videri posset, sed virorum omni exceptione majorum judicio. ait: ^hungaro-slavicam dialectum inter has nominatas Cbohemicam, croaticam et polonicam prius nominaverat) proximam linguae matri, in usu pronunciationis, censendam esse." Qmm nam Jordan linguam matrem censuerit, e contextu erui haud potest. Imo ipsum quoque ef- fatum auctoris, e causis ignolis, minus accurate citalum legitur. Kolldr, facundus quidem, sed rancidus 2"") adsertor unionis literariae Slovacorum cum Cechis de proprie slo- venica, latebris Carpathi abstrusa loquela testatur: eam r et formd et materid veteroslovenicae Kyrillicae proximam esse," et inferius: v ceckica lingua, quemadmodum e vetustissimis literariis ejus docu- mentis elucescit, est filia slovencinae." 3*3 Michael Hodza ingenue fatetur, nisi slovenica nostra genio suo , forma, copia speciem ei quandam slavoslovenicae felicissime geniatam portenderet; nisi per- svasum haberet, dialectum nostram propriam slovenicam esse pri- mitivam sermonis cechici dialectum, malle se profecto alia quacun- que dialecto literatoria, quo ampliore eo potiore uti, quam usum po- pularis nostrae ex argumentis: stemmaticitafis , dialecticitatis et quidquid sit idmodi omnium Slavaenismum evigorantium atque, ut ita dicat, deslavantium (quia de-salvantium = perdentium) argumen- torum (a Sturio in libello: Kdrecja slovenskuo, Posonii 1S46. „ceska iec, jako z nejslarsieh jejich liternich zbytkuv vysvita, jest dcera slovenciny." 4*J Epig. gaba spongia; in pantai vel pentat sa vagari, conferendo cum vslov.

VII rozvijajii sa po vsetkich" *)■ seu, quod idem est, in dialecto sloveni- ca ejusque subdialectis proxime dialectis -ordinis B cognatis com- plures deprehenduntur characteres solis dialectis ordinis A propriae et peculiares, quos, cum nec a Stiifio, nec alio quoquam huc- dum indigitati sint (quod quidem, ajente Hodla, operae pretium fuisset2*) paucis evolvere, e re nostra fore puto: A) Characteres dialectum nostram cum idiomate ordinis primi generatim jungentes sunt: 1) usus praepositionis raz pro roz \n compositis substantivis §.

hujus adlatis : rdz-porok, rdz-vora, rdz-svit, rdz-socha, rdz-cesty, queis adde: rdz-toky 2) Epenthesis literae / in duobus vocabulis (non in unico , quem-- admodum §.

2) Bohemica aut cechica in Bohemia, Moravia et parte Silesiae borussicae 4,414,000 hominum jungens, quae post cyrillicam prima omnium felicissime coli coepta communi studio Bohemorum, Mora- vorum et Slovacorum ad culmen perfectionis formalis in praestan- tissima versione Bibliorum kralicensi, in qua ab anno 1579—1593 ) A singulari Tot, de cujus origine erudite disserit ¥Ymc\Kd Uay in periodico scripto anni 1844. In facto positum est, seculo IX., quo antiquissima rei lite- rariae apud Slavos documenta exarata sunt, praecipuas dialectos slavicas, minus tamen, ut e natura rei patet, quam nunc a se invi- cem diiferentes jam exstitisse et idcirco linguam veteroslovenicam (dato ceteroquin, at aegre admodum et nonnisi ob defectum posi- tivorum, contrarium directe evincentium argumentorum concesso iacto, eam seculo IX.

4) Bulgarica in ore 3,587,000 Bulgarorum Bul- gariam, Rumeliam etc. b) Polono-slovenica in comitatu Sa- rosiensi, septemtrione Arvensis parteque Zempliniensis et Abaujva- riensis; denique c) russino-slovenica in comitatu Gomoriensi (praeter parvo-hontensem) usu veniens. 3*) Qui- hus, utpote ad rem nostram parum conferentibus, in medio relictis, hic loci haec solum indigitata esse volo : I.

3 2 3^ \ REVERENDISSMO D M I N O TIIOll E CHHBVEl Ts ABBATI DE CASA NOVA, CATHEDRALIS ECCLESIAE NEOSOLIENSIS CAJWOWECO ET ARCHI-DIACONO CATHEDRALI, V 1 R O PIETATE NON MINUS AC ERUDITIONE CLARO, DE UTRAQUE REPUBLICA OPTIME MERITO, LITERARUM MOECENATI NATIONI SUAE DEDITISSIMO, DEVOTISSIMO PRIMITIAS HASCE SUAS S T U D I I S L A V I C I IN TESSERAM GRATI ANIMI ET REVERENTIAE SEMPITERNAE D.

Proloffiis, Lingua s Javica, rectius slovanica, slavianica aut antiquissimo, primilivo, historico nomine, quod in ore vulgi slovacici quamlibet slavicarum dialectorum slovenicam generatim vocitantis hodiedum viget, slovenica sensu latissimo secundum computationem Safarikii *) anno 1842 factam 78 et ultra millionibus hominum in Europa Asiaque habitantium propria, communi omnium tum slavicorum cum extraneorum melioris notae philologorum sententia , est lingua iri- doeuropaea2*^, veteribus: sanscriticae, zendicae, graecae, latinae, celticae, gothicae hodiernisque germanicis et romanis remotius, lit- vanicae vero proxime3*) cognata, dispesciturque in duo genera i- diomatum: in idioma ordinis primi seu orientale (A) et in idioma ordinis secundi seu occidentale (B). 1) raz = dis : razum, 2) iz = e vel ex: izdati, 3) / epenthelicum: korabl, zemha, zbavlen, 4) salo, mylo, moliti se 4 , 5) Elisio literarum d el t ante 7 et n pal, qui cecidit; vel, qui duxit, mel, qui versit; cviel, qui iloruit, B. et d): laket, vlani, rast crescere, razen, pazit etc, vslov. loket, vliini pro vloni, riisti pro rosti, rozen, drn. Alias con- venientiae notas data opportuniori occasione, si opus fuerit, ubcrius exponam. 3) Slovinica Styriis, Carinthiis et Carniolis 1,151,000 nume- rantibus propria. Sermo russicus cum dialectis: 1) magno-russica aut moscovitica 35,314,000; 2) parvo-russica, russinica aut ruthenica 13,144,000; 3) albo-russica 2,726,000 animarum complectens. Sermo slovenicus sensu strictiori, cujus dialecti sunt: 1) Neo-slovenica seu simpliciter slovenica (slovencina aut slo- nensky jazyk, slovenskd rec, slovenske narecie), minus bene slo- vacica tribus millionibus Slavorum Hungariae, qui domi Slovdci (foeminae: Slovenky, rarius Slovdcky), Germanis Slowaken, detorte Slawaken, Hungaris Totok *) dicuntur, propria , in qua praeter ve- ram et genuinam seu nomine et omine slovenicam loquelam potiori parti Slovenorum, in plurimis videlicet comitatibus : Arvensi (demlo termino ejusdem boreali), Liptoviensi, Turociensi, Trenciniensi su- periori, Zoliensi, Neogradiensi, Barsiensi, Hontensi et in coloniis inferioris Hungariae degentium usitatam tres praecipuae varietates aut, si dicere malis, subdialecti distinguuntur : a) bohemo-slovenica in comitatibus: Posoniensi, Nitriensi et Trentfiniensi inferiori vigens, a Bernolakio ad gradum literarii sermonis evecta, quam idcirco ber- nolakianam compellare placet. — Quod ad vetero- slovenicam seu cyri Uicam dialectum speciatim attinet, de incunabulis relationeque ejusdem ad reliquas hodiedum vigentes dialectos tot fere sunt eruditorum slavicorum sententiae, quot capita. III 2) Croatica, quam 801,000 hominum in Croatia et in comi- tatibus Hungariae: Zaladiensi, Somogyiensi, Castriferrei, Soproni- ensi, Mosoniensi et Jaurinensi sparsim degentium loquuntur. IV adornata praeter septem fratres Sechicos moravicosque et Slovenus Jesenshy cum emolumento nationis laudeque sua perenni desudavit *} 9 conspicuum pervenit primosque occupaverat seculo XVI. - Dif Ferunt autem dialecti adlatae, etiam ejusdem ordinis, non solum vocabulis, sed maxime formis et flexionibus; ita nihilominus ut Slavi dialectis ejusdem ordinis utentes facilius se mutuo intelli- gant, quam dialectis diversi ordinis loquentes. VIII post molles a, eum vix observata inclinatione ad d *), hinc scrl- bondi ratio pag.